ALGEMENE VOORWAARDEN 10Pics

Op alle overeenkomsten die de klant met 10Pics aangaat, en op alle diensten en/of producten van 10Pics die de klant afneemt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van 10Pics.

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Een overeenkomst tussen 10Pics en de klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door 10Pics van één of meer al dan niet verschillende soorten producten en bijbehorende diensten;
 2. Iedere door de klant geaccepteerde of uitgevoerde van 10Pics afkomstige offerte, iedere bestelling die de klant bij 10Pics plaatst, of iedere andere overeenkomst die de klant aan 10Pics bindt;
 3. KvK 58392335, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
 4. De afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met 10Pics een overeenkomst aangaat; tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
 5. Alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op de klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
 6. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst en/of het abonnement.
 7. Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 8. Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
 9. De website www.10pics.nl of andere website via welke 10Pics haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de klant.

Artikel 2. ABONNEMENT

 1. Contracteren met 10Pics geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen 10Pics en de klant komt een overeenkomst, al dan niet zijnde een abonnement, tot stand via de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van 10Pics te accepteren.
 2. Om voor een abonnement in aanmerking te komen, moet de klant woonachtig zijn in Nederland of België.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN KLANT

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst is de klant verplicht om zijn of haar persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan 10Pics ter uitvoering van de overeenkomst. De klant dient de opgegeven persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de overeenkomst te bevestigen.

Artikel 4: PRIJS

 1. De klant is de per overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per overeenkomt overeengekomen momenten.
  1. 10Pics behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van abonnement aangeboden producten tijdens de looptijd van het abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de dienstverlening (zoals het aantal foto’s per maand), waarbij 10Pics de klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
  2. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. 10Pics zal de klant hiervan binnen uiterlijk 14 dagen op de hoogte stellen.
  3. De klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Artikel 5: BETALING

 1. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door 10Pics op de website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. In geval de klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft de klant aan Mollie B.V. toestemming om namens 10Pics door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is 10Pics gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. In geval de klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is 10Pics gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van 10Pics voor de betreffende klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de klant komen.
 4. Facturen en betalingsherinneringen worden door 10Pics uitsluitend elektronisch aangeboden aan de klant. Hierbij zijn de door de klant verstrekte persoonsgegevens leidend.
 5. Het door 10Pics te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door 10Pics te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 6. UITVOERING

 1. 10Pics zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin 10Pics gebruikelijk werkt.
 2. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. LEVERING

 1. 10Pics bezorgt overal in Nederland en België.
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door de klant opgegeven adres.
 3. 10Pics hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.
 4. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 4-6 weken na de laatste accordering geleverd.
 5. 10Pics maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de klant per e-mail gecommuniceerd.
 6. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 8: ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN

 1. Klant is gerechtigd om via de website, schriftelijk of overige door 10Pics ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel relevante persoonsgegevens te wijzigen.

Artikel 9: HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

 1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de klant, indien de klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Dit betekent dat de klant gerechtigd is om een overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
 2. In afwijking van artikel 9a, is wettelijk bepaald dat de klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
  1. duidelijk volgens de specificaties van de klant vervaardigde fotoboek(en) die op basis van persoonlijke wensen is vormgegeven.
 3. Indien de klant producten, die onder een abonnement of de overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de bedenktijd, reeds heeft betaald, zal 10Pics de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Artikel 10: PRIVACY

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij persoonsgegevens van de klant. 10Pics hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die een klant daarbij heeft.

Artikel 11: WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. 10Pics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal de klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd. Laatste wijziging 26 november 2018.
 2. Het verdient aanbeveling voor de klant om de website regelmatig te raadplegen om te borgen dat de klant op de hoogte is van de meest recente versie van de voorwaarden.
 3. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12: CADEAUBONNEN

 1. Overwaarde van een cadeaubon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. 10Pics zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin 10Pics gebruikelijk werkt.
 2. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 14. ONTWERP

 1. Fotoboeken worden in combinatie met eisen/wensen van de klant, naar eigen inzicht, kunde en stijl van 10Pics ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoboek zal, afhankelijk van het gekozen product, digitaal voorgelegd worden nadat 50% van het abonnement of de helft van de vooraf bepaalde hoeveelheid foto’s verstuurd is naar 10Pics.
 3. De klant krijgt de gelegenheid om wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen, die maximaal 1of 2 uur tijd (afhankelijk van het gekozen product en de gekozen doorlooptijd), van onze vormgevers eisen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 4. Maximaal twee weken na gevraagde wijzingen legt 10Pics een nieuw ontwerp voor aan de klant.
 5. 10Pics gaat een fotoboek afdrukken, zodra de klant een akkoord heeft gegeven op het definitieve ontwerp.
 6. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het product.

Artikel 15. VERGOEDING

 1. Alle door 10Pics genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16. KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering (voor zover het een reële klacht betreft) van de overeenkomst en/of bezwaren schriftelijk te worden voorgelegd aan 10Pics.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17. AUTEURSRECHT

 1. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het aan 10Pics verstrekte materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten. 10Pics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de klant verstrekte bestanden.
 2. 10Pics wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien 10Pics vaststelt dat het aangeboden materiaal door de klant niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal 10Pics hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen betrokken / bestanden gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

Artikel 18. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 10Pics is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 10Pics of diens vertegenwoordigers.
 2. Tussen het door de klant aangeleverde beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. 10Pics is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.
 3. 10Pics wijst de klant erop dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel resolutie, als de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 19. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 10Pics en de klant, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor 10Pics slechts bindend indien en voor zover deze door 10Pics uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 4. Op alle rechtsverhoudingen tussen 10Pics en de klant is het Nederlands recht van toepassing.